Trịnh Công Sơn, “Gia tài của mẹ” (TCS)Xin bấm vào đây để nghe.