Hữu Tâm, Tung chài sông đêm (1) (ảnh chụp ở Huế, tên tạm đặt)