Sống sao, nhìn vậy.

Mà người Việt Nam thì đang mỗi lúc mỗi sống thêm giống Tây.

Cho nên đang mỗi lúc mỗi nhìn mọi cái như Tây nhìn.

Ðộc lập, tự do, than ôi.

(Thu Tứ)Thái Bá Vân, “Lối sống, cách nhìn”Chỉ trên cơ sở biến đổi hẳn lối sống, thì một cách nhìn thế giới khác (...) mới nẩy sinh. Mô hình thẩm mỹ là sự kết đọng và biểu trưng, theo cách nghệ thuật, cái nhìn đó.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 35. Nhan đề tạm đặt.)