Sao trên trời rụng xuống nhằm chỗ có rừng, thành... Sao Trên Rừng. Chỗ có rừng lại ngẫu nhiên rất gần biển, nên “tôi” khi nằm bờ suối “thấy mây rừng” khi nằm bờ biển “một mình đuổi theo mây bạc trên biển”...(1)

Ai cũng bị thời gian đưa dần tới đó. Có người hình như vừa biết làm thơ đã tới đó. “Lớn lên tôi
sống trên bờ hư không”!

(Thu Tứ)

(1) Sao Trên Rừng là một bút hiệu của Nguyễn Ðức Sơn. Ninh Thuận, quê NÐS, vừa có rừng vừa có biển. “Tôi thấy mây rừng” và “Một mình đuổi theo...” là tên hai bài thơ của NÐS.Nguyễn Đức Sơn, “Trên bờ hư không”
một đêm sao ở trên rừng
đua nhau rụng xuống chào mừng nhân gian
hồn tôi cây cối liên hoan
rưng rưng tôi thấy trăm ngàn ước mơ
tuổi vàng suối mộng trời thơ
lớn lên tôi chết trên bờ hư không.