“Hạng cầm quyền (...) ít chịu săn sóc đến đời sống của (dân)”: Hạng đó thực dân chọn để phục vụ thực dân, chớ đâu phải chọn để săn sóc đời sống của dân! Vừa lo giúp chủ Tây cai trị, vừa lo hốt tiền bỏ vô túi mình, vừa lo xài cho đã tiền bỏ vô, hạng đó làm gì còn thì giờ lo cho ai! Có còn chút ít đi nữa, thì cũng đâu có thương gì dân mà lo!

“Hễ có thiên tai, chiến họa là chết đói cả đám”: Thiên tai là ngẫu nhiên, chiến họa cũng là ngẫu nhiên, nhưng nạn đói Ất Dậu xảy ra còn do âm mưu giết bớt người Việt Nam của giặc Nhật và giặc Pháp. Giết để giảm dân số là việc làm có ý nghĩa trầm trọng nhất mà một kẻ thù có thể tiến hành đối với ta.

(Thu Tứ)Nguyễn Văn Hầu, “Sách lược của thực dân”
Sách lược của thực dân là càng u mê, tăm tối bao nhiêu thì dễ đè đầu đè cổ bấy nhiêu (...) dân chúng phần đông là nông dân bị đày đọa khổ cực dưới một thiểu số (...) Họ phải phục vụ đủ thứ (...) cho hạng cầm quyền nhưng hạng cầm quyền trái lại ít chịu săn sóc đến đời sống của họ (...) hạng lãnh chúa thì quá sang (...) thường dân mức sống quá thấp (...) hễ có thiên tai, chiến họa là chết đói cả đám


(Nguyễn Văn Hầu,
Nửa tháng trong miền Thất Sơn, Sài Gòn, 1970)