Thời Nguyễn Trãi mà văn chương trí thức đã lãng mạn vậy sao. Sao không, trước Nguyễn Trãi nhiều trăm năm, Lý Bạch bên Tàu đã có thơ thẩn rằng từ ngày em đi chăn gấp để giữa giường không dùng, ba năm rồi mà hương còn phảng phất (bài Ký Viễn)...

Nhưng quả thực Nguyễn Trãi không hay nhắc đến “khách lầu hồng” trong thơ mình đâu. Hình như chỉ có một lần này thôi. Hẳn làm khi chưa cùng Thị Lộ về ở Côn Sơn...

(Thu Tứ)Nguyễn Trãi, “Mượn đắp lấy hơi”
Loàn đan ướm hỏi khách lầu hồng
Ðầm ấm thì thương kẻ lạnh lùng
Ngoai ấy dầu còn áo lẻ
Cả lòng mượn đắp lấy hơi cùng (1)


(Trong
Quốc âm thi tập, không có tên, tên đây là do người chọn tạm đặt.)_____________
(1) Loàn đan: lăng loàn, mạo muội. Cả lòng: rộng lòng. (Theo Hoài Thanh, trong
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982, tr. 41)