Có cái xưa lớn nay bé. Cũng có cái xưa bé nay lớn.

Không phải cứ hễ đứng trên thực địa, thì nhất định là “
thực vật”!

(Thu Tứ)Chu Quang Trứ, “Xưa lớn nay bé”Di tích mỹ thuật cổ (...) Chỉ xem trên thực địa, người mới vào nghề dễ hiểu sai, thậm chí ngược hẳn ý (...) người xưa.

Chùa Một Cột (...) chúng ta thấy mới dựng lại cuối năm 1954 theo mẫu (...) thời Nguyễn đơn giản hóa và thu nhỏ đi rất nhiều.

phải qua thư tịch, chùa Một Cột mới sống lại trong sự kỳ vĩ của nó


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, VN, 2002, tập II, tr. 108-109. Nhan đề phần trích tạm đặt.)