Bé Trời thích lấy “chữ tình” cột gái trai, có khi cột gái tiên vào với trai trần.

Ở “trời Bắc” có Lưu, Nguyễn, Bùi, Trương v.v. được lấy tiên, thì ở “trời Nam” cũng có Từ Thức, Trần Tú Uyên…

À, nơi “cõi Tây” chắc vắng nam thanh niên, bởi không nghe từng có duyên kỳ ngộ giữa gái trần với trai tiên.

(Thu Tứ)Khuyết danh, Bích Câu kỳ ngộ (1)
Mấy trăm năm, một chữ tình
Dưới trời ai kẻ lọt vành Hóa nhi
Cơ duyên ngẫm lại mà suy
Trời Nam nào có xa gì cõi Tây
Tưởng trong kỳ ngộ xưa nay
Trước kia Lưu, Nguyễn, sau này Bùi, Trương
Kìa ai mê giấc đài Dương
“Mây mưa” là chuyện hoang đường, có đâu!