Ngô, ngoài Bắc cũng gọi lúa ngô, hoặc lúa!(1)

Vẫn chính thị, trong Nam không ngô không lúa gì hết, mà bắp.

Không biết vì sao tên kia tên nọ. Chỉ biết giờ cầm ngô hay lúa hay bắp mà ăn, phải nhớ ơn người đi sứ.

(Thu Tứ)

(1) “Mua được đến ba bốn cái lúa nướng về ăn...” (Vũ Bằng, bài Ngô Rang, Khoai Lùi, trong
Miếng ngon Hà Nội). Xôi có ngô, người Bắc gọi là xôi lúa.Trương Chính v.v., “Ngô từ xa tới”Ngô (...) xuất xứ từ châu Mỹ, sang Trung Quốc rồi vào ta khoảng thế kỷ XVII - XVIII (...)

Trần Thế Vinh (...) sang sứ nhà Thanh lấy được giống đem về nước


(Trương Chính và Ðặng Ðức Siêu,
Sổ tay văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa, Hà Nội, 1978, tr. 109-110. Nhan đề do người trích tạm đặt.)