Hàng xóm láng giềng, chỉ đạp hàng rào là sang đất ta. Hơn nữa, hàng xóm láng giềng thì lại thạo tình hình trong nhà ta, chứ không ngơ ngơ như những quân ăn cướp ở xa tới.

Chống cái thứ giặc ngay bên kia rào ấy, chẳng khó nào bì.

(Thu Tứ)Phan Huy Lê v.v., “Giặc bên kia rào”Một tình hình thực tế được lưu ý là nước ta (...) cùng chung biên giới với nước đi xâm lược và đô hộ. Do đó, mỗi khi chính quyền đô hộ bị quật đổ thì (...) Trung Quốc lại tổ chức ngay những cuộc (...) chinh phục lại (...) Cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc giành độc lập (...) rất khó khăn, dai dẳng là vì thế, chứ không chứng tỏ nền đô hộ của chủ nghĩa bành trướng Ðại Hán trên đất nước ta là vững mạnh và ổn định


(Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh,
Lịch sử Việt Nam, tập I, nxb. Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1983, tr. 490-491)

_______________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.