Ai cũng biết nho sĩ Trần Thế Pháp khi viết
Lĩnh Nam chích quái đã có sửa nhiều chỗ trong các thần thoại Việt Nam, nhằm làm chúng nằm vừa vặn trong cái khung Nho giáo.

Nhưng Trần Quốc Vượng cho biết cũng có chỗ Trần Thế Pháp không sửa:
Lĩnh Nam chích quái chép Hùng Vương là con theo mẹ, đến Ðại Việt sử ký toàn thư mới chép Hùng Vương là con theo cha.

Nho Việt trước Hoa hóa sử Việt còn sót, nho Việt sau sửa nốt chỗ sót cho nội dung văn hóa của cổ sử ta hợp ý Khổng Tử!

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Hùng Vương theo mẹ”Mọi truyền thuyết có liên quan đến đời Hùng, đời Thục do Lĩnh Nam chích quái ghi lại đã bị “tam giáo hóa” (...) Hùng Vương là con trưởng trong số 50 con theo mẹ thì bị sửa là con trưởng trong số 50 con theo cha cho hợp với (...) Nho giáo.


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, 2000, tr. 266-267. Nhan đề phần trích tạm đặt.)