Thời tiền chiến, trí thức trẻ Tây học còn nắm vững triết Đông. Họ hiểu mình và hiểu người đến nơi đến chốn, rồi nói ra bằng lời sự thể: “... người Tây (...) người Nam (...)”.

Ới anh hồn cụ Nguyễn ơi, có về mà trông người Nam đang hóa Tây cả nước đây này!

(Thu Tứ)Nguyễn Triệu Luật, “Triết Ðông, triết Tây”Người Âu Châu lấy cá nhân chủ nghĩa làm gốc cho văn hóa, tư tưởng của mình, đặt mình làm trung tâm vũ trụ (...)

Người Ðông phương lấy mình là một hiện tượng nhỏ mọn giữa vũ trụ (...)

Tư tưởng của người Tây từ trong ra ngoài. Tư tưởng của người Nam từ ngoài vào trong.


(Nguyễn Triệu Luật, “Làm sao mà gây được một nền văn hóa riêng (mới) cho dân tộc Việt Nam?”, tạp chí
Tao Ðàn, số 5, ngày 1-5-1939, in lại trong Luận về quốc học, nxb. Ðà Nẵng, VN, 1999, tr. 236. Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.)