Mẹ ẵm con, cha bồng hư vô, mừng không hư vô! (TT)Nguyễn Đức Sơn, “Đốt cỏ ngoài rừng”Xem cha đốt cỏ ngoài rừng
Nâng niu mẹ ẵm theo mừng không con
Có vài chiếc lá còn non
Gió xua lửa khói nổ giòn trên không
Nắng tà trải xuống mênh mông
Bước theo chân mẹ cha bồng hư vô