“Cha về ôm cả biển sông”...

Biển là “biển ngàn Ninh Thuận”, sông là “sông nước Thừa Thiên”, “hai phương mồ mả xa vời”, đó chăng?(1)

“Mai kia” lâu rồi, “tóc bạc òa bay” chắc cũng lâu lâu rồi, “bóng trăng tà vạn niên” còn đó chưa tan...

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Quê Hương của NÐS.Nguyễn Đức Sơn, “Mai kia”Mai kia tan biến hận thù
Giữa đêm sao chiếu mịt mù phương đông
Cha về ôm cả biển sông
Duỗi chân duỗi cẳng nằm không một đời
Cho con cha hứa một lời
Ðuổi mây thiên cổ rong chơi tối ngày
Thu nào tóc bạc oà bay
Có con chỉ trỏ mới hay tuổi già
Cúi hôn trời đất đậm đà
Cha tan theo bóng trăng tà vạn niên