Phạm Duy, “Lời người ra đi” (NC, NHT)Xin bấm vào đây để nghe.