Nghiêm Xuân Hồng, “Vũ trụ là huyễn”Lão giáo cũng rất cao sâu. Biết nói tới cái Vòng Hư Vô vốn là Thực tại bản nguyên. Biết nhắc tới cái Niệm - mê - mờ - vô - thủy, là "do hốt, do hoảng"... Nhưng chưa chỉ rõ rằng cái Vòng Hư Vô ấy chính là Tâm (...)

Riêng Ðức Mâu Ni thì chỉ thẳng là cái Tâm, và nói rõ rằng vũ trụ là HUYỄN HÓA. Pháp giới không ngằn mé này chỉ là sự huyễn hiện, chỉ là giấc chiêm bao của cái Tâm của mỗi chúng sanh, của mỗi loài chúng sanh...


( Nghiêm Xuân Hồng,
Lăng kính đại thừa, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam, Mỹ, 1982, tr. 23. Nhan đề phần trích tạm đặt.)