Đào Duy Anh và Cao Xuân Huy có lần trao đổi về Đạo học. Sau khi Cao Xuân Huy trình bày cái nghĩ của mình về Bản thể, Đào Duy Anh đáp lại như sau. Theo ông, các thánh nhân dù sống bao nhiêu tuổi vẫn cứ hồn nhiên gần như khi mới đẻ!

(Thu Tứ)Đào Duy Anh, “Ai cảm được Ðạo”Cái Bản thể của Ðạo học thì cảm giác của người thường không thể cảm thụ được mà phải là cái thiên chân của đứa trẻ sơ sinh chưa mất gốc hay cái trực quan - không phải là cái trực quan của nhà khoa học - huyền diệu của người nào còn giữ được ít nhiều cái thiên chân của đứa trẻ con, hay nói đúng hơn là của người nào có một trí tưởng tượng rất phong phú, trong trẻo và hồn nhiên (...) (người như thế) mới cảm thụ được một cách tổng quát mông lung gần như đứa trẻ sơ sinh cảm thụ cái thực tại ở xung quanh nó (...) con người hiếm có ấy, như Thích ca, Lão tử, Trang tử.


(Ðào Duy Anh,
Nhớ nghĩ chiều hôm, 1973, nxb. Trẻ, 1989, tr. 234. Nhan đề phần trích tạm đặt.)