Dân ca Trung bộ, “Hò mái nhì” (VK)Xin bấm vào đây để nghe Vân Khánh hát.