Dân ca Bắc bộ Trống Cơm sau đây sẽ được biểu diễn bằng đàn bầu...Dân ca Bắc - Trống cơm (đàn bầu kd)Xin bấm vào đây để nghe