Trống đồng dùng để cầu mưa. Trống đồng là biểu tượng của quyền uy, tức thuộc về thủ lĩnh. Liên lạc được với thần linh là nét cơ bản của các “vua phù thủy”. (TT)Trần Quốc Vượng, “Ý nghĩa của trống đồng”
Trống đồng gắn với núi: "Ðồng cổ sơn thần" (...) Tiếng trống là tượng trưng tiếng sấm.

Trống đồng gắn liền với lễ tiết nông nghiệp (...) Trống cầu mưa.

Chủ nhân trống đồng là những người có tín ngưỡng thờ thần mặt trời. Ðó là một tín ngưỡng phổ biến (...) trong những nền văn minh nông nghiệp.

Trống đồng là biểu tượng của (...) quyền uy.


(Trần Quốc Vượng,
Trong cõi, nxb. Trăm Hoa, Mỹ, 1993, tr. 11-26. Nhan đề phần trích tạm đặt.)