Trần Quốc Vượng bảo trống đồng biểu tượng quyền uy. Tức trống thuộc về thủ lĩnh. Rồi ông lại bảo trống đồng dùng để cầu mưa. Tức trống là phương tiện để thủ lĩnh đi cầu bà Sấm. Liên lạc được với thần linh, thảo nào lãnh đạo Ðông Sơn là “vua phù thủy”!

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Ý nghĩa của trống đồng”Trống đồng gắn với núi: "Ðồng cổ sơn thần" (...) Tiếng trống là tượng trưng tiếng sấm (tr. 11)

Trống đồng gắn liền với lễ tiết nông nghiệp (...) Trống cầu mưa (tr. 12)

chủ nhân trống đồng là những người có tín ngưỡng thờ thần mặt trời. Ðó là một tín ngưỡng phổ biến (...) trong những nền văn minh nông nghiệp (tr. 22)

trống đồng là biểu tượng của (...) quyền uy (tr. 26)


(Trần Quốc Vượng,
Trong cõi, nxb. Trăm Hoa, Mỹ, 1993. Nhan đề phần trích tạm đặt.)