Không phải chỉ người khác hơn mình về vật chất mới thấy họ hơn mình luôn về cả tinh thần.

Mà chính mình, khi vật chất cải thiện, cũng tưởng mình hơn mình trước kia về cả tinh thần!

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Chuyển chứ không phải tiến”Do biến đổi lối sống (...) mà có sự thay đổi mô hình sân khấu (...) là sự chuyển sang chứ không phải là tiến hóa. Như mọi sự chuyển tiếp nghệ thuật


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, VN, 2000, tr. 465)


___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.