Nguyễn Bính, “Chân quê” (TN ngâm)Xin bấm vào đây để nghe Trang Nhung ngâm.