Câu Sử ký của Tư Mã Thiên mà Trần Quốc Vượng trích dẫn còn bốn chữ nữa cũng rất ý nghĩa: “Hán binh lâm cảnh” (“quân Hán vào cõi”). Nhà ta lục đục, người láng giềng phương bắc xông xuống ngay!

Chia rẽ thì chết. Cả địa bàn mênh mông giờ trên đất liền chỉ còn lại một bán đảo, anh em đã chịu thôi hục hặc với nhau chưa?

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Việt tộc hay chia rẽ...”
Công cuộc bành trướng, chinh phục của nhà Hán xuống phương nam sở dĩ thực hiện được là do còn có sự chia rẽ trong nội bộ Việt tộc. “Âu Lạc tương công, Nam Việt động dao” (Âu, Lạc đánh lẫn nhau, Nam Việt rung động) là lời bình của thái sử công Tư Mã Thiên nhà Hán.


(Trong
Lịch sử Việt Nam, tập I, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh, nxb. Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1983, tr. 257. Nhan đề phần trích tạm đặt.)