Dân ca Nam bộ Lý Cái Mơn sau đây sẽ do Bích Phượng hát...



Lý Cái Mơn (BP)



Xin bấm vào đây để nghe