Dân ca Nam bộ Lý Cái Mơn sau đây sẽ do Bích Phượng hát...Lý Cái Mơn (BP)Xin bấm vào đây để nghe