Nghệ phẩm giá trị bất quá như gái đẹp.

Gái, đâu phải hễ đẹp thì ngoan!

Nhân danh cộng đồng, có thể bắt cái Ðẹp phải Tốt. Nhưng bảo hễ Ðẹp là Tốt, e... lạc quan.

(Thu Tứ)Nguyễn Đình Thi, “Ðẹp là cao cả”Nói nghệ thuật tức là nói đến sự cao cả của tâm hồn. Ðẹp tức là một cái gì cao cả. Ðã nói đẹp là nói cao cả. Có khi nhà văn tả một cái rất xấu, một tội ác, một tên giết người, nhưng cách nhìn, cách miêu tả cái đó phải cao cả.


(Trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 64)
_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.