Người sáng tạo nghệ phẩm thì cũng như Chúa sáng tạo người. Ðâu phải chỉ nặn cục đất, mà còn phải hà hơi, thì cái tượng ấy nó mới thành... ông A-đam. Hà được hơi mình vào tượng, không phải chuyện dễ. Cho nên không phải nghệ phẩm nào cũng là sự sống, mà chỉ một số ít thôi.

(Thu Tứ)Xuân Diệu, “Nghệ phẩm là sự sống”Một trứ tác nghệ thuật lớn (...) bản thân (...) là sự sống


(Xuân Diệu,
Ba thi hào dân tộc, nxb. Thanh Niên, VN, 2000, tr. 287)


______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.