Lý Cây Đa đổi mới sau đây sẽ do Ngọc Anh hát...Dân ca Bắc - Lý cây đa (NA)Xin bấm vào đây để nghe