Hồn của thơ cứ gì phải là cảm xúc.

Chế Lan Viên ưa nghĩ và hay lấy những cái nghĩ của mình ra làm thơ. Rõ ràng thơ chở nghĩ vẫn có thể là thơ “ướt”, thơ “sống”.

Miễn có tài thơ, thì trí tuệ cũng nên thơ!

(Thu Tứ)Chế Lan Viên, “Nhét cho đúng cách”Trí tuệ làm cho thơ khô đi ư ? Anh ngỡ chất liệu sống mà nhồi nhét không đúng cách vào thơ, không làm chết thơ đi đấy chắc? (...) Ðừng có nói trái tim cao hơn bộ óc!


(Chế Lan Viên,
Thơ văn chọn lọc, Sở Thông tin Nghĩa-Bình, VN, 1988, tr. 286)

___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.