Văn chương là của hiếm. Mà người biết quý cái thứ của hiếm ấy, như Hoài Thanh, cũng là người hiếm!

(Thu Tứ)Hoài Thanh, “Có đâu được nhiều thế”nhà phê bình (tức Hoài Thanh) phân biệt rõ thiên chức nhà văn và người cầm bút, cuốn tiểu thuyết và một tác phẩm báo chí. Ông viết: "Cầm bút chưa phải là viết văn. Văn chương là vật quý, có đâu được nhiều thế!"


(Hồ Sĩ Vịnh, "Hoài Thanh (...)", trong
Góc nhìn văn hiến Việt Nam (nhiều tác giả), nxb. Thông Tấn, VN, 2006, tr. 33)_________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.