Trời “tạo” ra nhiều cái “hình” đẹp quá trời, mà hình như đâu phải để diễn triết.

Họa sĩ vẽ tranh nên như Trời “sáng tác” cảnh đẹp.

Người đi xem tranh nên như đi ngắm cảnh đẹp.

(Thu Tứ)Nguyễn Gia Trí, “Tranh không có ý”Họa sĩ không làm việc để minh họa triết (...) Vẽ để diễn tả ý (…) là minh họa. Mức cao hơn, là biết chú ý đến bố cục, bút pháp v.v. (...) Tranh không có ý gì cả (...)


(Trích thư gửi Phạm Tăng, đề ngày 24-1-1960, đăng trên tạp chí
Thế Kỷ 21, Mỹ, số 189 & 190, 1 & 2 - 2005. Nhan đề phần trích tạm đặt.)