Gốm trang trí đời Trần (Bảo tàng Lịch sử VN, Hà Nội 10-2010, ảnh Thu Tứ)