Hiếm nơi trên thế giới mà kiến thức “cổ địa” lại cần cho nghiên cứu cổ sử đến mức như ở Việt Nam. Vì tuy các nhà địa học còn chưa hoàn toàn nhất trí về một số chi tiết của quá trình biển tiến, biển lùi trong mấy chục ngàn năm qua ở vùng vịnh Bắc bộ, ai cũng cho rằng biển quả thực đã tiến, lùi rất đáng kể. Nghiên cứu, lập thuyết về người xưa, mà không biết khi xưa nơi ấy là đất hay là nước thì... bồng bềnh lắm!

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Biển tiến, biển lùi”khoảng từ 40.000 - 20.000 năm cách ngày nay, bề mặt châu thổ Bắc Bộ trải rộng ra đến vùng đảo Bạch Long Vĩ ngày nay (...) có di chỉ Hòa Bình (...)

khoảng từ 17.000 đến 12.000 năm cách ngày nay, biển lại tiến vào đất liền, tới quãng Thường Tín (Hà Tây), Phả Lại (Hà Bắc) (...)

cách đây 4000 năm mực nước biển cao hơn mực nước biển hiện nay khoảng 4m rồi rút dần; ở thế kỷ X, có dao động nhỏ, mực nước biển cao hơn mực nước biển ngày nay khoảng dưới 1m (...) thời loạn 12 sứ quân, biên niên sử chép Trần Lãm ở Bố Hải khẩu (Cầu Bo Thái Bình nay), thơ Dục Thúy Sơn của Nguyễn Trãi (thế kỷ XV) còn gọi vùng Non Nước thị xã Ninh Bình nay là “hải khẩu”, chưa kể “Thần Phù hải khẩu” (cũng thơ Nguyễn Trãi) nay là xã Thần Phù huyện Yên Mô, Ninh Bình (...)

giai đoạn biển tiến cuối (...) cách ngày nay khoảng 10.000 - 4.000 năm (...)

Về sự hình thành Bắc bộ, giữa các nhà địa học (...) còn nhiều tranh luận. Tôi “chơi” và “học” với các bạn địa học nào thì “ăn theo nói leo” với họ như trên, không dám coi đây là chân lý tuyệt đối (...)


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Học, VN, 2003, tr. 477-479)

_____________
Nhan đề do người trích tạm đặt.