Thơ giống gái: kín đáo mới hay.

Những bài thơ hay nhất của Hoàng Cầm quả nhiên tứ đều để ngoài lời.

(Thu Tứ)Hoàng Cầm, “Tứ phải ở ngoài lời”Cái tứ của thơ, phải đọc được ngoài lời (...) chỉ cảm thấy được thôi.


(
Hoàng Cầm tác phẩm - Thơ, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 2003, tr. 211)


__________________
Nhan đề do người trích tạm đặt.