Tranh là người vẽ, thì cũng như văn là người viết.

Bao giờ ta cũng chỉ viết, vẽ, chạm, tạc ra chính tâm hồn mình!

(Thu Tứ)Thái Bá Vân, “Tranh là họa sĩ”đứng trước tranh (...) tôi chỉ thấy có họa sĩ


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Hà Nội, 1997, tr. 9)

_________________
Nhan đề do nguời chọn tạm đặt.