Làm cái da tay của người Việt Nam thật sướng! Có miếng xôi ngon, da tay ăn trước rồi da lưỡi mới được ăn!

Xôi nắm sướng, cho nên thằng Bờm mới chịu đổi quạt mo!

(Thu Tứ)Trần Quốc Vượng, “Ăn uống hết mình”Việt Nam, thưởng thức (...) không chỉ bằng lưỡi nếm (...) bằng mũi ngửi mà còn bằng (...) tay nắm (...) người sành ăn ai lại ăn xôi bằng đũa hay bằng thìa (...) thưởng thức (...) bằng tai (...) bằng mắt


(Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội, 2000, tr. 410-411)