Viết văn đòi vốn sống. Tự mình kiếm sao cho đủ. Phải vay vốn của người khác nữa, vay từ càng nhiều người càng tốt.

Nhưng đọc sách không phải chỉ để to vốn. Mà còn là để được cách viết của người khác nó kích thích mình, nó gợi ý cho mình tạo ra một cách viết riêng.

Tức đọc có lợi cho viết không chỉ về ruột mà cả về vỏ. Phải đọc thì mới giữ được lửa cho cái viết của mình.

(Thu Tứ)Tô Hoài, “Người viết cần đọc”Tôi quan niệm đọc sách cũng là một cách học thực tế, một cách đi vào cuộc sống, người viết văn không thể thiếu và xem thường.


(Tô Hoài,
Sổ tay viết văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1977, tr. 108)___________
Nhan đề do người trích tạm đặt.