Nguyễn Bính, “Cô hái mơ” (Quốc Anh ngâm)Xin bấm vào đây để nghe Quốc Anh ngâm.