Trần TiếnEm Vẫn Như Ngày Xưa sau đây sẽ do Ngọc Hạ hát...Em vẫn như ngày xưa (NH)Xin bấm vào đây để nghe