Đình Chẩy, Vĩnh Phú - Việt Nam điêu khắc dân gian thế kỷ XVI-XVII-XVIII, Trần Văn Cẩn chọn, Nguyễn Đỗ Cung giới thiệu, Lê Vượng chụp ảnh, nxb. Ngoại Văn, Việt Nam, 1975.