Văn Cao, “Tình ca trung du” (TD)Xin bấm vào đây để nghe Thùy Dương trình bày.