Vì số đông, khi cần, phải bạo liệt với số ít. Lãnh đạo càng cao, càng không được đối xử ngoại lệ. Lãnh đạo tối cao không được đối xử ngoại lệ với bất cứ ai: đến máu mủ ruột thịt của mình, vì nước vì dân nếu cần cũng phải bạo liệt (xem bài “Chân mạng đế vương”).

(Thu Tứ)Nguyễn Khải, “Hành động đòi bạo liệt”Hành động bao giờ cũng đòi hỏi sự bạo liệt của người lãnh đạo, người chỉ huy, không có bạo liệt thì chả làm được việc gì đến nơi đến chốn, việc nhỏ cũng hỏng nói gì tới chiến tranh, cách mạng.


(Trong
Thượng Đế thì cười)