Văn Cao, “Thiên Thai” (HT)Xin bấm vào đây để nghe.