Đình làng Hưng Lộc, Nam Hà - Việt Nam điêu khắc dân
                                 gian thế kỷ XVI-XVII-XVIII
, Trần Văn Cẩn chọn, Nguyễn
                                 Đỗ Cung giới thiệu, Lê Vượng chụp ảnh, nxb. Ngoại Văn,
                                 Việt Nam, 1975.