Tây sục sạo lòng đất ta xem có “của” gì quý để bắt dân ta đào lên cho Tây chở về Tây.

Cái việc khảo của này nó tự nhiên làm lộ ra những thứ có giá trị khảo cổ. Thế thôi.

(Thu Tứ)Nguyễn Duy Hinh, “Không phải là khảo cổ”Khảo cổ học nước ta (...) đầu tiên (...) do người Pháp thực hiện (...) Các chuyên gia Pháp này không phải làm công tác khảo cổ (...) mà làm công tác địa chất. Họ công tác ở Sở Ðịa chất Ðông Dương như H. Mansuy, E. Patte v.v. (...) Họ (...) nghiên cứu địa chất phục vụ thăm dò khoáng sản (...) Những phát hiện (...) của họ (...) là những viên gạch khảo cổ học đầu tiên (...) Nhưng việc nghiên cứu (...) không nhằm mục đích nghiên cứu lịch sử nước ta.


(Nguyễn Duy Hinh,
Văn minh Lạc Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 2004, tr. 58. Nhan đề phần trích tạm đặt.)