Nguyễn Duy HinhVương tử không phải là con vua, mà là vua nhỏ, vua “con”!

(Thu Tứ)Thục vương tử là...Có người đã dịch “Thục vương tử” thành con của vua Thục (...) “vương tử” thì chỉ có thể hiểu là một người cầm đầu nước Thục chứ không phải con của người đó. Vương tử (...) chỉ một loại vương nhỏ


(Nguyễn Duy Hinh,
Văn minh Lạc Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 2004, tr. 58)

____________
Nhan đề do người trích tạm đặt