Không phải “Có người đã dịch”, mà “Mọi người đã dịch”. Tại sao lại “chỉ có thể hiểu” như Nguyễn Duy Hinh nói?Nguyễn Duy Hinh, “Thục vương tử là gì”Có người đã dịch “Thục vương tử” thành con của vua Thục (...) “vương tử” thì chỉ có thể hiểu là một người cầm đầu nước Thục chứ không phải con của người đó. Vương tử (...) chỉ một loại vương nhỏ


(Nguyễn Duy Hinh,
Văn minh Lạc Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 2004, tr. 58. Nhan đề phần trích tạm đặt)