Ai cũng thuộc vào một chủng tộc nào đó và một nền văn hóa nào đó. Hai cái thuộc ấy không nhất thiết là một. Ví dụ:

- Thuộc chủng Việt, lớn lên trên đất Việt, ấy là người Việt Việt. Cũng thuộc chủng Việt nhưng lớn lên trên đất Mỹ, là người Mỹ Việt.

- Thuộc chủng Hoa, lớn lên bên Tàu, là người Hoa Hoa. Cũng thuộc chủng Hoa nhưng lớn lên bên ta, ấy là người Việt Hoa.

Lý Tiến, Lý Cầm là người Việt Việt hay người Việt Hoa, bây giờ ai biết.

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Lý Tiến, Lý Cầm”Thói quen của Tàu là (...) chỉ nguồn cội của một cá nhân bằng sinh quán (...) Mạnh Tử bảo vua Thuấn (người Tàu) là rợ Ðông Di (...) Hùng Dịch là người Tàu (...) được phong ở đất Nam Man Kinh Cức (...) bị (...) gọi là Nam Man (...) những Lý Tiến, Lý Cầm mà sử Tàu chép là người Giao Chỉ, có quả thật là người Việt hay không?


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971, trang 133-134)

______________
Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.