Cái dao bằng đồng nom kỹ thuật cao hơn cái rổ đan bằng nan tre. Nhưng thực ra dao đồng hẳn ra đời trước rổ tre, vì có dao đồng thì mới chuốt tre thành nan được mà đan rổ.

Bùi Thiết nhận xét đồ gốm phản ánh trình độ văn hóa chứ không tạo nên cách mạng văn hóa như đồ đá, đồ đồng.

Đồ tre gỗ cũng phản ánh văn hóa mà thôi, như đồ gốm. Nhưng đồ gốm tự đưa nó vào đời, trong khi đồ tre gỗ cần sự trợ giúp của đồ kim loại.(1)

(Thu Tứ)

(1) Đồ tre gỗ nói đây là đồ làm bằng tre gỗ đã qua xử lý, đã được chẻ, vót, cưa v.v. Dĩ nhiên có thứ đồ tre gỗ thô sơ làm bằng cành cây, thân cây để nguyên: thứ này chắc ra đời trước cả đồ đá cũ!Bình Nguyên Lộc, “Ðá, đồng, gỗ”dụng cụ gỗ khó chế tạo hơn dụng cụ đá, mặc dầu gỗ mềm hơn đá. Ðồ đá có thể đẽo bằng đá khác, còn đồ gỗ thì đòi hỏi dụng cụ kim khí


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, SG, 1971, tr. 98)

______________
Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.