Ruộng lênh láng nước thì trời in bóng lưng trời trên ruộng. Ruộng trơ gốc rạ thì trời kéo bóng lên cao, cho ruộng tha hồ nhớ. Cái cổng nào đây mà xô lâu rồi mà còn vọng điệu kia điệu nọ...(1)

(Thu Tứ)

(1) Bài Ngõ Ban Sơ có câu: "Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua".Bùi Giáng, “Bữa nay ruộng nhớ”Bữa nay ruộng nhớ lưng trời
Thông ngàn lũng tạ núi ngồi chiêm bao
Ra đi mang hận hội nào
Cổng xô còn vọng điệu chào bay ngang
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam