Văn CaoCung Đàn Xưa sau đây sẽ do Ánh Tuyết hát...Cung đàn xưa (AT)Xin bấm vào đây để nghe