Bài viết mà chỉ cố ghi cho đúng sự thực, thì chỉ là bài tường thuật của phóng viên, không phải là tác phẩm văn học.

Tác phẩm văn học phải có chứa cảm nghĩ của tác giả.

Cùng cuộc chiến tranh ấy, truyện Nguyễn Đình Thi thể hiện cách nhìn đúng. Gì chứ về lịch sử dân tộc thì không nên cho phổ biến những cách nhìn sai.

(Thu Tứ)Nguyễn Đình Thi, “Văn nghệ và đời sống”Cuộc sống không cần văn nghệ làm một tên hề đồng lóc cóc chạy theo sau cố bắt chước cho thật đúng. Người đọc hay người xem đòi hỏi ở các tác phẩm văn học nghệ thuật, không những là một bức tranh giống sự thực, không những là cái tài liệu ghi lại thực tế đời sống, mà còn những gì khác nữa, làm cho người ta say mê và xúc động, làm cho người ta suy nghĩ và tự mình rút ra những sự nhận xét đánh giá về đời sống.


(Trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 64)
____________________
Nhan đề do người trích tạm đặt.